Правна информация

Собственик на Услугата

Собственикът натози уеб сайт/интернет услугае фирмата Торунските Заводи за Превързочни Материали АД (наричанапо-нататък TZMO), със седалище в Полша, гр. Торун, ул. Ген. Жулкиевич 20/26, НСР (Национален Съдебен Регистър) номер 0000011286.

Информация включена в Уеб Сайта

Съдържанията на Уеб сайта са показателни и свързани със Сдруженията, които правят Капиталовата Група TZMO и с продукти те произведени от Капиталовата Група TZMO, освен това са полезниот гледна точка на абонаментни услуги/обслужванияи достъп наупълномощена/оторизирана група от хора.

Информацията включена в Уебсайтане представляваоферта за продажба. Поради тази причина неможе да се направи писмено споразумение запродажба.

Собственикътна Уеб сайта може да извърши променина Уеб сайта без да посочвапричини и без предизвестие.

Услуги предоставянина Уеб Сайта

Собственикът на Уеб сайта предоставя следните Услуги:

Абонаментно обслужване е услуга, която се заявява а потребителя получава информация от сайта. Собственикът на сайта не носи отговорност за неизпълнение на доставка на информация поради обективни причини, независими от собственика.

Достъп до услугите на специализирана информация става чрез попълване на регистрационния формуляри даване на съгласие с общите условия, които се намират в правилата надо стъп зарегистрирани потребители.

Посочените по-гореуслуги се предоставят безплатно без да се определя минималната или максималнатапродължителностна услугата.

Всеки потребител, който изпълнява процедурите по регистрация, ще получи индивидуалниданни за достъп. Разходите завръзкасъс сървъра в който се намира услугата са за сметка на потребителя.

Процедурата по регистрация

Ползването наУслугите става от момента на въвеждане на данни в регистрационнияформуляр т.еимена и/или фамилия, имейладрес и даване на съгласиеза обработка налични данни чрезнатискане на бутона “Съгласен съм”. Подробно описание се намира вДекларацията за поверителност.

Отказът отпотребителския акаунтевъзможен по всяко време.

Други дейности на Сайта

Чрез услугата на сайтамогат да се направят програмиза лоялност, конкурси и рекламни кампании, както и проучвания на пазара и потребителите. Подробни условия затяхното изпълнение ще бъдат включени в регламентите. Участието вдействията посочени по-горе, ще бъде възможноследприеманена условиятана дадения правилникс помощта наформуляр.

Отговорността на Собственика

Собственикътна Сайтане носи отговорност заизползванетона лични данни оттретистрани,закаквито и да биловъншнидействия, които нарушаватзаконаи други независими обстоятелства от Собственика.

Всяка информация намираща се в Уебсайтае обработенадобросъвестно. Собственикътне носи отговорностза съдържанието,актуалността, точността и пълнотата на информациятаполучена от връзки към външни уебсайтове,които имат осигурени хипервръзки. Линковете/Връзките къмвъншни сайтовеса отбелязанив синшрифт.

Приложим закон

Ползването на този сайте обект на полското законодателство както ивсички въпроси касаещи ползването на Сайта са свързани със съответните разпоредби, които са в сила в Република Полша.

Авторско право

Съдържаниетона сайта езащитено отзакона за авторските праваинеможе да сепроменя, копираилиразпространявабез съгласиетона Собственика на Сайта. Печатното съдържание на Услугата/Сайта е самоза лично ползване. За всяка другаформа наизползване на съдържаниетона сайтасе изисквасъгласиетона Собственикав писмена форма.

Защита натърговски марки и имена

Използвани в Сайта търговски марки и търговски имена са защитени по силата на действащите закони.Забранено е използването или модифицирането на тези горе упоменати знаци без предварителното съгласие на съответното дружество от Капиталовата Група на TZMO.

TZMO не гарантирабезаварийнаибезгрешна работана Сайта, както и премахването натезигрешки. Също така не гарантира, че сървърът, на този Сайте безвируси и други вредникомпоненти.

Забележки по отношение на съдържанието.

TZMO си запазватправото да променятили допълватпо всяко времетазиправна информация.